Mar | Eng

अ.क्र.

तपशील

चार्जेस रुपये

१.

दुप्लीकेट – पासबुक / ठेव पावती / डी.डी. / शेअर सर्टिफिकेट

रु.५०/- + GST

२.

मुदत-पूर्व खाती बंद –सेव्हिंग / करंट / पिग्मी / रिकरिंग / शेअरपावती

रु.५०/- + GST

३.

NOC / वारस नोंद / कर्ज दाखला / चेक स्टॉप पेमेंट

रु.५०/- + GST

४.

CTS क्लीअरिंग चेक रिटर्न चार्जेस (इतर बँकांचे सोडून)

रु.१५०/- + GST

५.

सेव्हिंग / करंट / ओडी / सीसी खाते नविन चेकबुक

प्रती चेक रु.३.०० + GST

६.

कर्ज मागणी अर्ज (ठेव तारण / ओडी कर्ज मागणी अर्ज वगळून)

सोनेतारण कर्ज  = रु.५०/- + GST

इतर सर्व कर्ज = रु.१००/- + GST

७.

कर्जासाठीचे स्टेशनरी चार्जेस (ठेव तारण / ओडी कर्ज मागणी अर्ज वगळून)

सोनेतारण कर्ज  = रु.५०/- + GST

इतर सर्व कर्ज = रु.१००/- + GST

८.

लोकल LBC चेक कलेक्शनसाठी (प्रति चेक)

रु.२५/- + GST

९.

डी.डी. कमिशन

हजारी १ रुपये + GST याप्रमाणे एकूण रकमेवर परंतु कमीत कमी रु.१० + GST व जास्तीत जास्त रु.१५० + GST

१०.

सभासद राजीनामा / जादा शेअर्स पावती रक्कम नावे (मुदतपूर्व)

रु.१००/- + GST

११.

चेक / हुंडी / ओबीसी / आयबीसी वसुली / VPL चार्जेस

कमीत कमी रु.२५ + GST (हजारी रु.२ + पोस्टेज + GST) मात्र जास्तीत जास्त रु.१५० + GST

१२.

पासबुक सोडून ज्यादा – सर्व प्रकारचे कर्जखाते उतारा

पासबुक सोडून ज्यादा – सर्व ठेवी सेव्हिंग / करंट खातेउतारा

·        प्रती पान रु.१०/- + GST

·        प्रती पान रु.१०/- + GST

१३.

प्रोसेसिंग चार्जेस – सर्व प्रकारची कर्जे (ठेव तारण व ओडी सोडून)

मंजूर रकमेवर – सोनेतारण कर्ज – ०.२५% + GST

मंजूर रकमेवर – इतर सर्व कर्जे – ०.३०% + GST

 

 

१४.

CIBIL / Equifax / CIR / Experian / Crif / CIR रिपोर्ट चार्जेस

प्रती कंपनी रु.१५०/- + GST

१५.

अन ऑपरेटीव्ह AC / AMC सर्व्हिस चार्जेस (अन ऑपरेटीव्ह ५ वर्षे)

प्रतिवर्ष रु.५० + GST

१६.

वसुली चार्जेस (कर्मचारी आथवा HO गाडी वसुलीला प्रत्येक्ष गेले तर) (वर्षातून एकदा डिसेंबर – १५ पूर्वी नावे टाकाणेत यावे)

शाखे पासून २५ कि.मी. प्रतिवर्ष : रु.५००/- + GST

शाखे पासून २६ ते ५० कि.मी. प्रतिवर्ष : रु.७५०/- + GST

शाखे पासून ५१ कि.मी. पेक्षा जास्त प्रतिवर्ष : रु.१०००/- + GST

१७.

प्रोसेसिंग चार्जेस रिन्यूअल कॅश क्रेडीट कर्जे (वाढीव लिमिट)

जादा लिमिट मंजूर रक्कमेवर = ०.३० % + GST

१८.

SMS चार्जेस (प्रती आय डी कोड वर्षातून एकदा)

प्रति वर्ष रु. ३०/- + GST, (एप्रिल मध्ये)

१९.

इतर बँका कर्ज टेकओव्हर चार्जेस (मात्र कर्जामध्ये अटअसावी)

येणेबाकीच्या शेकडा – १.००% (येणेबाकी रकमेवर)

२०.

बँक गॅरंटी कमीशन प्रतीवर्ष शेकडा

१०० % ठेव असेल = २.००% + GST इतर गॅरंटी = ३.००% + GST

२१.

RTGS / NEFT

प्रति RTGS / NEFT = रु.१०/- + GST

२२.

ATM Card Charges (Rupay Card) प्रतिकार्ड

रु.१५०/- + GST | ATM Duplicate PIN = रु.५०+GST

२३.

ATM Transaction Charges – Yearly

रु.१५०/- + GST

२४.

सेव्हींग खाते - कमीत कमी शिल्लक रु. १००/- करंट खाते - कमीत कमी शिल्लक रु. ५००/-

२५.

पिग्मी कलेक्शन - कमिशन : १.७५%

  • THE BABASAHEB DESHMUKH SAHAKARI BANK LTD.,ATPADI
    A/P-Tal- Atpadi, Dist. - Sangli
    Maharashtra - 415301
  • (02343) 221360, 220822
  • Email: bdsho@bdsbank.in